15.03.2019

Những cuốn cẩm nang được biên soạn trong khuôn khổ của dự án CapaViet của Đức-Việt, nhằm thống kê các địa điểm ô nhiễm tồn lưu, hiện có trong trực tuyến bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Các công báo cung cấp thông tin về nền tảng cho sự thống kê về các ô nhiễm có trong đất và về việc xây dựng bản đồ ô nhiễm.

Phần 2 của cuốn cẩm nang giới thiệu những kinh nghiệm tại tỉnh Bắc Ninh trong việc thống kê những ô nhiễm tồn lưu tại các làng nghề và tại các khu công nghiệp.

Dự án được hỗ trợ bởi “sáng kiến xuất khẩu Công nghệ môi trường” của Bộ Liên bang về Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên và An toàn hạt nhân nước cộng hòa Liên bang Đức.

Liên kết đến các ấn phẩm:   

Mark, Harald; Konopatzki, Patrick; Kovac, Sarah (2018): Đăng ký khu vực bị ô nhiễm tại Việt Nam: Phần 1: Thông tin cơ sở. Bochum/Berlin: MSP Bochum/UfU (VIETNAMESE)

Mark, Harald; Konopatzki, Patrick; Kovac, Sarah (2019): Đăng ký khu vực bị ô nhiễm tại Việt Nam: Phần 2: Phương pháp lưu trữ các khu vực bị ô nhiễm Sử dụng ví dụ tỉnh Bắc Ninh. Bochum/Berlin: MSP Bochum/UfU (VIETNAMESE)