Unabhängiges Institut für Umweltfragen – UfU
Independent Institute for Environmental Issues – UfU
(Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường – UfU)
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin, Germany

Văn phòng Dự án tại Việt Nam:
UfU (Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường – UfU)
c/o VINACOMIN, P.102B
226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Dr. Michael Zschiesche
Giám đốc

Điện thoại: +49(0)30 428 49993 32

Thư điện tử: michael.zschiesche@ufu.de

Thuy Nguyen

Điện thoại: +84(0)916318687

Thư điện tử: thuy@ufu.de

Cuong Tran

Điện thoại: +84(0)916318687

Thư điện tử: cuong@ufu.de

Fabian Stolpe

Điện thoại: +49(0) 30 428 4993 33

Thư điện tử: fabian.stolpe@ufu.de