Môi trường tỉnh Bắc Ninh cập nhật thông tin về việc quản lý sự ô nhiễm tồn lưu

09.07.2018

Việc quản lý sự ô nhiễm tồn lưu ở Đức đã được Bộ luật Bảo vệ đất qui định từ năm 1999. Việc tiếp cận với đất bị ô nhiễm  là một đề tài tương đối mới tại Việt Nam Để có các khả năng ghi nhận, đăng ký, quản lý và cải tạo sự ô nhiễm tồn lưu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã cử hai chuyên gia của Sở đi khảo sát tại một số địa điểm tại Cộng hòa Liên bang Đức. Dó là các điểm đã bị ô nhiễm và đã được cải tạo tại Bang NRW và tại Berlin. Đoàn khảo sát thực hiện chuyến đi trong khuôn khổ của dự án Capa-Việt nhằm xây dựng bản đồ ô nhiễm tồn lưu tại tỉnh Bắc Ninh- miền Bắc Việt Nam. Tại chuyến tham quan Vịnh Rummelsburg ở Berlin cũng như tham quan Hồ Phượng Hoàng tại bang NRW thì các chuyên gia Việt Nam đã có được sự tiếp cận đến các phương pháp va mo hinh đảm bảo an toàn và cải tạo khả dĩ, cũng như các khả năng tai sử dụng lại các diện tích đất đã bị ô nhiễm. Đoàn đã được trao đổi với các chuyên gia về quản lý sự ô nhiễm tồn lưu của các cơ quan như: Bộ Môi trường Liên Bang, Sở Môi trường bang Berlin, Sở Môi trường Bang Brandenburg, Ban Môi trường thành phố Dortmund, Phòng Môi trường Quận BeRlin Lichtenberg. Qua đó cho thấy là các cấu trúc quản lý các điểm ô nhiễm tồn lưu là rất hợp lý. Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã phấn khởi về các cuộc trao đổi về chuyên môn cũng như về các gợi ý cho công tác tiếp theo của Đoàn tại Việt Nam.