17.02.2018

Sự Ô nhiễm tồn lưu trong nước và trong đất là một sự mạo hiểm môi trường không thể đánh giá thấp được. Viện UFU đang hỗ trợ các nhà quản lý chức năng Việt Nam trong việc nắm bắt sự Ô nhiễm tồn lưu thông qua dự án AnaViet và dự án CapaViet. Trong khuôn khổ của hai dự án này thì trong 2 năm vừa qua các chuyên gia Việt Nam ở phía Bắc đã được đào tạo về việc sử dụng thiết bị lưu động RFA để khảo sát và nắm bắt các kim loại nặng có trong đất. Tại các Hội thảo thực nghiệm đã đúc kết ra được những kinh nghiệm đầu tiên trong việc sử dụng thiết bị lưu động RFA để phân tích tại chỗ sự Ô nhiễm tồn lưu.

Cách thức hoạt động và việc vận hành đúng thiết bị lưu động RFA, cũng như các khả năng, kể cả các giới hạn của nó được tóm tắt trong bản ấn phẩm đó bằng tiếng Anh “Utilization of Portable X-Ray Fluorescence-Spectrometers for the Registration of Contaminated Sites in Vietnam” Tại đó Quí vị có thể tải miễn phí bản ấn phẩm xuống.