25.02.2020

Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) phối hợp với Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin) để tuyển chọn các dự án biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ năm 2020 dành cho các nhà hoạt động khí hậu và môi trường trẻ. Các dự án được tuyển chọn bởi hai Viện sẽ được Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin) làm hồ sơ gởi lên Bộ Ngoại giao Đức để xin kinh phí thực hiện trong năm 2020.

  1. Đối tượng tham gia: Các nhà hoạt động khí hậu và môi trưởng trẻ, dưới 32 tuổi, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi
  2. Yêu cầu của các dự án cấp độ nhỏ

– Cách tiếp cận của dự án là mới trong giải quyết một thách thức đang tồn tại ở địa phương;

– Dự án có ý nghĩa thực tiễn trong cộng đồng tại địa phương;

– Dự án có tính khả thi cao để áp dụng, duy trì và nhân rộng ra các địa phương khác.

  1. Các chủ đề năm 2020

Truyền thông thông qua thực hiện các sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu ở các lĩnh vực, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, sức khỏe con người, đa dạng sinh học, tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu;

– Xây dựng một điểm gặp gỡ để thảo luận về biến đổi khí hậu tại địa phương;

– Thiết kế xanh trong khu đô thị để thích ứng biến đổi khí hậu.

  1. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển

– Thuyết minh dự án bao gồm phần dự toán kinh phí và chữ ký của chủ nhiệm dự án;

– Dự án được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu đính kèm thông báo;

– Hồ sơ dự tuyển gởi về địa chỉ email: hoangtbinhminh@gmail.comEva.Luetkemeyer@ufu.de.

  1. Hạn chót đăng ký: 28/02/2020
  2. Thông báo dự án trúng tuyển: 03/2020

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CẤP ĐỘ NHỎ NĂM 2020 (Download)

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Hoàng Thị Bình Minh, ĐT: 0935051975,
Email: hoangtbinhminh@gmail.com hoặc tham khảo trên website: www.misr.ac.vnwww.ufu.de